กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1 - ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวสันต์ บุญพงษ์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายทินวัตร อาทิตย์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายคมกฤช ทองนพคุณ
สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายจามร ชุนสาย
สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2