ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนา ทวีชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0