ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจามร ชุนสาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทินวัตร อาทิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0