ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจามร ชุนสาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ทินวัตร อาทิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0