ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจามร ชุนสาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทินวัตร อาทิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0