ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางราตรี พูลพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

ทินวัตร อาทิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0