ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางราตรี พูลพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช
ครู คศ.3

ทินวัตร อาทิตย์
ครูผู้ช่วย