ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมกฤช ทองนพคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1