ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมกฤช ทองนพคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0