กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายทินวัตร อาทิตย์
งานบริหารฝ่าย วางแผน ระเบียบ งานจัดการเรียนการสอน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
งานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดผล

นายไกรศร รักสวน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจามร ชุนสาย
งานแนะแนว และสื่อการสอน เทคโนโลยี

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
งานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

นางสาวสุนิสา เสาใย
งานพัฒนานักเรียนปฐมวัย


งานนิเทศการศึกษา และประกันคุณภาพภายใน


งานส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ


งานวิจัยเพื่อการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้