ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายทินวัตร อาทิตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวดารณี ศรีเพียรวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายไกรศร รักสวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายจามร ชุนสาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันทนา ทวีชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวพรศิริ กุดนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0