ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางราตรี พูลพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวนันทนา ทวีชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายคมกฤช ทองนพคุณ
ครู คศ.2

นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาพรรณ วงษ์ปาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0