ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวสัน บุญพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางราตรี พูลพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวดารณี ศรีเพียรวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวประภาพรรณ วงษ์ปาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
พี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม