ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุวิชญา งามขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย อินธิราช
ครูอัตราจ้าง