ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัญญา จันทร์ย้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ