ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสัน บุญพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ