ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ บุญพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไกรศร รักสวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0