ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1