ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย