กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1 - ม.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ
สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1 - ป.3

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 - ป.6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายทินวัตร อาทิตย์
สอนวิทยากาคำนวณ,ออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายจามร ชุนสาย
สอนวิทยากาคำนวณ,ออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2