ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลรัตน์ สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1