ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรศิริ กุดนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0