กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางราตรี พูลพันธ์
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนวัฒน์ เสน่หา
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายไกรศร รักสวน
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายทินวัตร อาทิตย์
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายจามร ชุนสาย
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 , ป.6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรธิดา สดแสงจันทร์
สอนคณิตศาสตร์ชั้น ม.1 - ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3