ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย