ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววาสนา สาทิพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย