ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางดารณี ศรีเพียรวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัจฉรา มะณีกรด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
ครูพี่เลี้ยง