ปฐมวัย

นางสาวสุนิสา เสาใย
ครูปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวมนัสวี มัสเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
ครูพี่เลี้ยง