กลุ่มบริหารทั่วไป

นายคมกฤช ทองนพคุณ
งานบริหารฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายทินวัตร อาทิตย์
งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์

นายจามร ชุนสาย
งานกิจการนักเรียน งานโสตทัศนูปกรณ์

นายวสันต์ บุญพงษ์
งานอาคารสถานที่

นายไกรศร รักสวน
งานอาคารสถานที่

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
งานรับนักเรียน สำมะโนนักเรียน

นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ
งานสารบรรณ งานธุรการ

นายธนวัฒน์ เสน่หา
งานอาคารสถานที่

นายนะเรศ พูลพันธ์
งานอาคารสถานที่