ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายคมกฤช ทองนพคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายจามร ชุนสาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปัญญา จันทร์ย้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวสันต์ บุญพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายทินวัตร อาทิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายไกรศร รักสวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายนะเรศ พูลพันธ์
ช่างไฟฟ้า

นางสาวศรัณยา หนูใหญ่ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวพรศิริ กุดนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุดารัตน์ สินคุณ
ครูธุรการ