ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทินวัตร อาทิตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872125305
อีเมล์ : sanooppyctaew@gmail.com
ที่อยู่ :
16 หมู่ 9 ต. ท่ามะเฟือง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล