ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยโรงเรียนวัดสุขกร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พึ่งอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงก์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ หาญเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2550