ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวิชญา งามขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางราตรี พูลพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ