ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ