ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ- สกุล นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๗-๑๖๘๙
E-mail : nung.wongphetch@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา  จิตวิทยาการแนะแนว
ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดสุขกร ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๓  ปี  ๑๒  เดือน