ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 54 ถึง 31 ส.ค. 54 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดัยเขต
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านไปส่ง ท่าน ผู้อำนวยการวรพงษ์ หาญเขตต์ ไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดไตรสามัคคี วันที่ 15 พฤศจิการยน 2554 เวลา 09.00 น.